Acudir al nostre podólogo Barcelona és el primer que has de fer si creus que pots patir un eczema dishidròtico.

Close-up of the sole of a person’s feet lying on grass

El més immediat seria que l’especialista observés les lesions i veiés si efectivament es tracta d’un èczema dishidròtic. Hem d’estar segurs de que no es tracta d’una infecció per fongs, molt freqüents als peus i que poden causar lesions eczematoses. 

Que és?

Es tracta d’un eczema eritematós, localitzat a les palmes de la mà i les plantes dels peus, que destaca per l’aparició de petites vesícules, que cursen amb una intensa picor. Els homes el pateixen amb més freqüència, sent la relació de 3 a 1. La major incidència es troba entre les persones joves de 20 i 40 anys, encara que pot presentar en nens i persones adultes, principalment en èpoques de calor i humitat.

Com apareix?

La causa desencadenant és poc clara i pot ser multifactorial. En un 50% dels pacients es constata un component al·lèrgic, com a conseqüència d’una alteració del sistema immunitari denominat atòpia. (És una reacció d’hipersensibilitat subjecta a influència hereditària).
També es valoren altres factors com el paper que juguen les glàndules sudorípares (hiperhidrosi), així com 
al·lèrgia al sulfat de níquel.
Les circumstàncies personals constitueixen un altre factor de particular rellevància en aquesta malaltia, com és una major tensió emocional, l’estrès.

Manifestacions clíniques

Clínicament es caracteritza per una erupció sobtada de vesícules dures com a «grans de mill», que produeixen un intens pruïja en els palmells de les mans, i plantes dels peus. Es localitzen preferentment en les cares laterals dels dits de les dues extremitats, (sobretot tercer i quart), i que empitjoren amb la calor i la humead Cursen amb brots de diverses setmanes de durada i la seva distribució és en general bilateral i simètrica.
Al principi les vesícules poden ser imperceptibles o aparèixer en forma de llavors de mill o tapioca, podent palpar per sobre de la pell. El contingut de les vesícules és de color clar, encara que en algunes ocasions pot ser hemàtic. La confluència de diverses vesícules pot donar lloc a grans butllofes que evolucionen a lesions d’aspecte sec, eritemo-descamatives i liquenificació. Els brots repetits poden acabar originant, a les zones afectades, La distròfia unguial, amb estriacions, engruiximent i decoloració de les ungles. És freqüent la sobreinfecció amb formació de pústules que poden produir limfangitis i linfadenopatias.

Diagnòstic

Es realitza mitjançant una bona història i exploració clínica.
El diagnòstic definitiu ens ho donarà la histopatologia. Microscòpicament s’observen vesícules espongioticas en l’epidermis acompanyades d’un infiltrat limfocitari perivascular a la dermis papil · lar i reticular.
Diagnòstic diferencial
Des del punt de vista clínic caldrà realitzar-lo amb la: la psoriasi pustulosa, pam-plantar, tinya de la mà i peus, dermatosi ampul, i altres èczemes.

Tractament

Eliminar l’efecte causal si es coneix.
En la fase aguda es recomana foments a base de sulfat de zinc ( 1/ 1.000), Burow solució de. També pot prescriure cremes o pomades amb corticoides o bé locions d’eritromicina al 2%.
En els casos rebels s’han d’associar al tractament tòpic amb antibiòtics macròlids (eritromicina) per períodes variables, depenent de la intensitat del brot.

El més important, davant de qualsevol dubte, és consultar amb el teu podologo Barcelona per tal de que t’aconselli.